Product

7
Yes
None
1
1000000
Name...
/product/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Heater (ฮีตเตอร์)
ฮีตเตอร์ท่อกลมและฮีตเตอร์ครีบ (Tubular / Finned Heater)
ฮีตเตอร์ท่อกลมและฮีตเตอร์ครีบ (Tubular / Finned Heater) Image

ฮีตเตอร์ท่อกลม และ ฮีตเตอร์ครีบ ( Tubular Heater / Finned Heater ) ใช้ทำความร้อนในการอบชิ้นงาน ไล่ความชื้น อบชิ้นงานในตู้คอนเวอร์เยอร์ เตาอบ เป็นต้น

รุ่นการสั่งทำฮีตเตอร์

BKF-I – 11 X 1000 – 220V – 2200W ………

1 2 3 4 5 6

1. ฮีตเตอร์แบบไม่มีครีบ ( BKN-I ) หรือ ฮีตเตอร์แบบมีครีบ ( BKF-I )
ฮีตเตอร์แบบไม่มีครีบ ( BKN-U ) หรือ ฮีตเตอร์แบบมีครีบ ( BKF-U )
2. ขนาดความโตของท่อ ( mm. )
3. ความยาวของท่อ ( mm. )
4. แรงดันไฟฟ้า ( V )
5. กำลังวัตต์ ( W )
6. ลักษณะพิเศษเพิ่มเติม

Heater (ฮีตเตอร์)
ฮีตเตอร์ท่อกลมและฮีตเตอร์ครีบ (Tubular / Finned Heater) Image
ฮีตเตอร์ท่อกลมและฮีตเตอร์ครีบ (Tubular / Finned Heater)
ฮีตเตอร์ท่อกลม และ ฮีตเตอร์ครีบ ( Tubular Heater / Finned Heater ) ใช้ทำความร้อนในการอบชิ้นงาน ไล่ความชื้... Read More